Knowledge

หลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสำหรับครูผู้สอน

หลักสูตรออนไลน์ เพื่อพัฒนาสมรรถนะการใช้เทคโนโลยีสำหรับครูผู้สอน

 4 years ago 3117
ชุดฝึกการอบรมออนไลน์สำหรับการเตรียมพร้อมเพื่อการสอนทางไกล เน้นสมรรถนะสำหรับครูประกอบด้วย 4 หลักสูตร ทักษะพื้นฐานการใช้งานบน iPad, ใครๆ ก็สร้างสรรค์ได้, ใครๆ ก็เขียนโค้ดได้ และ แอพพลิเคชั่นการศึกษาประจำสัปดาห์
ดาวน์โหลดเอกสาร
TAG: #สอนออนไลน์ #การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ #ห้องเรียนในศตวรรษที่ 21 #ทักษะศตวรรษที่21