Knowledge

เอกสารประกอบการบรรยาย เสริมสร้างสมรรถนะออกแบบและเขียนแผน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบรวมพลังอย่าง Easy: New Normal

เอกสารประกอบการบรรยาย เสริมสร้างสมรรถนะออกแบบและเขียนแผน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบรวมพลังอย่าง Easy: New Normal

 4 years ago 6398
เอกสารประกอบการบรรยาย Online Workshop กับ EDUCA ในหัวข้อ เสริมสร้างสมรรถนะออกแบบและเขียนแผน การจัดการเรียนรู้เชิงรุก แบบรวมพลังอย่าง Easy: New Normal กับ รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 - 15.00 น.
ดาวน์โหลดเอกสาร
TAG: #การออกแบบแผนการเรียนรู้ #การเขียนแผนการเรียนรู้ #การเขียนแผน #การจัดการเรียนรู้เชิงรุก