Knowledge

เอกสารประกอบการบรรยาย การใช้ Stop Motion Studio ในการส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เอกสารประกอบการบรรยาย การใช้ Stop Motion Studio ในการส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 2 weeks ago 102
เอกสารประกอบการบรรยาย การใช้ Stop Motion Studio ในการส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กดคลิก Link ที่ดาว์นโหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
TAG: #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้