Knowledge

เอกสารประกอบการบรรยาย การใช้ Stop Motion Studio ในการส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

เอกสารประกอบการบรรยาย การใช้ Stop Motion Studio ในการส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

 10 months ago 744
เอกสารประกอบการบรรยาย การใช้ Stop Motion Studio ในการส่งเสริมสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดย รศ.ดร.ศศิเทพ ปิติพรเทพิน คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กดคลิก Link ที่ดาวน์โหลดเอกสาร
ดาวน์โหลดเอกสาร
TAG: #การใช้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้