Knowledge

4 จุดเน้น : การรู้หนังสือ (Literacy)

 4 years ago 1723

ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย การส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ภาษาแบ่งเป็น 2 ช่วง 1.ช่วงปฐมวัยถึงประถมศึกษาตอนต้น คือ Learning to Read การเรียนรู้ภาษาเพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้ 2.ช่วงประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา คือ Reading to Learn การพัฒนาให้เด็กใช้ทักษะ ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ เป็นเครื่องมือสำคัญให้เกิดการเรียนรู้

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #พัฒนาผู้เรียน #4จุดเน้น #5 Steps #กระบวนการเรียนรู้ #อ่านออกเขียนได้ #การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 #Teachersaslearners #Literacy