Knowledge

รายวิชา IS1 การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้

 4 years ago 2024

IS มาจากคำว่า Independent Study หรือ การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่วนรายวิชา IS1 คือ การศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ มุ่งหวังให้ผู้เรียนมีทักษะที่จะสามารถระบุประเด็นปัญหา ตั้งสมมติฐาน ศึกษาค้นคว้า แสวงหาความรู้ ฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือต่อยอดจากองค์ความรู้เดิม โดยรายวิชา IS1 เน้นการจัดการเรียนรู้ที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง โดยครูมีบทบาทเป็นที่ปรึกษาและอำนวยความสะดวก การจัดการเรียนรู้ IS1 ถือว่าเป็นหัวใจของการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพราะผู้เรียนจะสามารถค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง และถือว่าเป็นกระบวนการที่จะติดตัวผู้เรียนไปได้ตลอดชีวิต

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #ทักษะศตวรรษที่ 21 ของเด็กไทย #ทักษะศตวรรษที่ 21 #5 Steps #โรงเรียนมาตรฐานสากล #โรงเรียนต้นแบบ #Independent Study