Knowledge

Letter and sound: Ss

 4 years ago 1616

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียน โดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Letter and sound: Ss เด็ก ๆ จะได้ รู้จักตัว S ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก รู้ว่า S ออกเสียงอย่างไร เรียนรู้วิธีการเขียนตัว S รู้จักคำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย S พร้อมทั้งสนุกสนานไปกับเพลง นิทานเสียงอักษร และเกมต่าง ๆ

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Eng24 #Enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter And Sound S