Knowledge

Letter and sound: Rr

 4 years ago 1663

รายการสอนภาษาอังกฤษสำหรับเด็กระดับประถมศึกษาตอนต้น ที่เน้นให้เด็ก ๆ สนุกสนานกับการเรียนโดยสอนให้เด็กรู้จักตัวอักษรภาษาอังกฤษและเสียงของตัวอักษรทั้ง 26 ตัว และเสียงสระ รวมทั้งสิ้น 42 เสียง โดยการใช้หลัก phonics ในรายการตอน Letter and sound: Rr เด็ก ๆ จะได้ รู้จักตัวอักษรและวิธีการเขียนตัว R ทั้งตัวใหญ่และตัวเล็ก รู้หลักการอ่านออกเสียงตัว R ได้เพิ่มพูนความรู้กับคำศัพท์ หัดร้องเพลงเพลงตัว R ฟังนิทานเสียงอักษรสนุก ๆ และหัดผสมเสียงสร้างคำ

เนื้อหาจาก eng24


TAG: #Eng24 #Enghour #Eng Hour #ภาษาอังกฤษ #ประถมศึกษาตอนต้น #Phonics Song #Phonics #Letter And Sound R