Knowledge

วิทยาศาสตร์กับการทดลอง

 4 years ago 1439

การเรียนวิทยาศาสตร์เกิดจากการเรียนรู้ 4 ทาง

  1. การเรียนรู้จากอาจารย์ที่มีการบอกต่อกันมา อ่านจากตำรา
  2. การเรียนรู้จากเหตุผล
  3. การเรียนรู้จากการสังเกตสิ่งที่เกิดขึ้น
  4. การเรียนรู้เชิงประจักษ์

ดังนั้นการทดลองจึงเป็นกระบวนการสำคัญของการเก็บข้อมูล เพื่อจะตอบคำถามต่างๆที่สงสัย การทดลองนั้นจะทำให้ผู้เรียนมีกระบวนการคิด กระบวนการเรียนรู้ มีการทำงานเป็นทีม และสร้างความรู้ได้ด้วยตนเอง ซึ่งสามารถทำได้ด้วยการนำกระบวนการ 5 ขั้นตอนมาใช้ การเรียนวิทยาศาสตร์มีทั้งรูปแบบการบรรยาย และรูปแบบการทดลอง ซึ่งครูผู้สอนต้องเลือกให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะสอน จึงจะทำให้การเรียนวิทยาศาสตร์ประสบความสำเร็จ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #ห้องพักครู #วิทยาศาสตร์ #รูปแบบการทดลอง #การทดลอง #กระบวนการเรียนรู้ #กระบวนการคิด