Knowledge

บูรณาการการเรียนรู้ด้วย "ภูมิอากาศ"

 4 years ago 1370

การสอนเรื่อง “สภาพภูมิอากาศ” ให้แก่นักเรียนชั้นป.4 สามารถนำมาบูรณาการการสอน กับวิชาอื่น ๆ ได้อย่างไรบ้าง ชมตัวอย่างแนวทางการสอนแบบบูรณาการจากโรงเรียนประถม แฟรมป์ตัน ค็อตเตอเรลล์ ที่ครูท่านหนึ่งได้บูรณาการการสอนเรื่อง “สภาพภูมิอากาศ” กับวิชา ภาษาอังกฤษ โดยให้นักเรียนแต่งกลอนจากคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ บูรณาการเรื่อง “สภาพภูมิอากาศ” กับวิชาการเต้นรำโดยให้นักเรียนคิดท่าเต้นที่สื่อถึงสภาพอากาศตามโจทย์ ที่ได้รับ บูรณาการเรื่อง“สภาพภูมิอากาศ”กับวิชาคณิตศาสตร์โดยใช้ตัวเลขที่ได้จากการเก็บข้อมูล สภาพอากาศมาเขียนเป็นกราฟเส้น และสุดท้ายคือให้นักเรียนได้แสดงบทบบาทสมมุต เป็นนักพยากรณ์อากาศจริง ๆ จะเห็นได้ว่า การสอนแบบบูรณาการข้ามวิชาสามารถทำได้ไม่ยาก และนักเรียนก็สนุกสนานกับการเรียนการสอน

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน บูรณาการการเรียนรู้ด้วย "ภูมิอากาศ"

กลุ่มสาระ: สังคมศึกษาฯ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #สังคมศึกษา #บูรณาการ #ภูมิอากาศ