Knowledge

รวมพลังสร้างสุขภาพในโรงเรียน - KS1/2 : PE&Sport : Cross Phase Collaboration

 4 years ago 1422

ตั้งแต่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือทางกีฬาระหว่างสถานศึกษา (the School Sports Partnership) โรงเรียนประถมวิสทาสตั้นได้ส่งเสริมการพลศึกษาอย่างจริงจัง กิจกรรมที่หลากหลายทำให้เด็ก ๆ ได้พบกีฬาที่ตัวเองชอบและมุ่งมั่นพัฒนาทักษะนั้นอย่างเต็มที่ โดยมีบุคลากรในโรงเรียนตั้งแต่ ผู้บริหาร ครู (ทั้งที่เกษียณอายุแล้วและยังไม่เกษียณ) ผู้ปกครอง ไปจนถึงแม่ครัว และโค้ชพิเศษจากภายนอกคอยให้การสนับสนุน ที่สำคัญคือเด็ก ๆ ได้มีส่วนตัดสินใจในโครงการเกี่ยวกับพลศึกษาโดยตรงและ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพด้วยตนเอง

ร่วมถามคำถามและหาคำตอบได้ใน คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน รวมพลังสร้างสุขภาพในโรงเรียน

กลุ่มสาระ: สุขศึกษาและพลศึกษา

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #สุขศึกษาและพลศึกษา #พลศึกษา #กีฬา #การจัดการโรงเรียน