Knowledge

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน การประเมินเพื่อการเรียนรู้บนฐานการเรียนรู้แบบร่วมมือ

 4 years ago 1546

การบูรณาการการประเมินกับกิจกรรมการเรียนรู้เป็นอย่างไร รายการตอนนี้จะนำเสนอแนวคิดที่น่าสนใจ แนวทางปฎิบัติ แนวทางการเตรียมตัว และข้อควรระวังเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมประเมินเพื่อการเรียนรู้บนฐานการเรียนรู้แบบร่วมมือ นำโดย รศ.ดร.โชติกา ภาษีผล ประธานสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และดร.ศศิธร เขียวกอ ครูชำนาญการ กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ โรงเรียนพญาไท

ชมรายการ การประเมินเพื่อการเรียนรู้บนฐานการเรียนรู้แบบร่วมมือ - Collaborative Learning

การประเมินผล

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #การประเมินผล #Assessment for Learning #การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ #Collaborative Learning #การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง #นักเรียนเป็นศูนย์กลาง