Knowledge

พัฒนาเด็กด้วยเสียงเพลง - Inspirations :The School is Alive

 4 years ago 1618

จากโรงเรียนที่เด็กๆ ไม่อยากมาเรียน กลายเป็นโรงเรียนที่นักเรียนยอมมาก่อนเวลา พฤติกรรมของเด็กๆ ดีขึ้น นักเรียนมีความมั่นใจในตนเองและมีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้ด้วย “เกมร้องเพลง” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการชุมชนร้องเพลงที่ประเทศอังกฤษ ทุกคนในโรงเรียนได้สนุกกับการร้องเพลง สนามเด็กเล่นกลายเป็นเวทีแสดงที่ทุกคนได้มีส่วนร่วม นอกจากนี้ นักเรียนบางส่วนยังได้รับเลือกเป็น “ผู้นำร้องเพลง” ซึ่งช่วยพัฒนาความเป็นผู้นำได้อีกด้วย

ชมรายการตอน คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน พัฒนาเด็กด้วยเสียงเพลง

กลุ่มสาระฯ: ศิลปะและดนตรี

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #ดนตรี #พัฒนาความเป็นผู้นำ #พฤติกรรมผู้เรียน #พัฒนาสมอง #เสริมสร้างพัฒนาการ