Knowledge

สู่การปฏิบัติ : ไทย

 1 year ago 679 Teachers As Learners

เพราะเชื่อว่า แนวทางในการนำ Lesson Study จะเกิดขึ้น ครูต้องลงมือปฏิบัติจริง แนวคิดนี้ถูกนำไปใช้ใน โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัย และพัฒนาการศึกษา จ.ชลบุรี ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญ ผู้บริหาร ประธานงานวิชาการ ระดับมัธยมศึกษา ครูผู้สอนวิชาเคมี เริ่มต้น ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี ได้แนะแนวรูปแบบของ Lesson Study โดยเราจะตามติดทุกขั้นตอนทั้ง Plan , Do , See ของการเรียนการสอนกลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์ที่มีการนำ Lesson Study มาใช้กัน

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Lesson Study #Ls #Teachersaslearners