Knowledge

พัฒนาครูด้วยบัดดี้ กรณีศึกษาจาก รร.เขากะลาวิทยาคม สพม.42 ตอน 2/2

 4 years ago 1776

ชมกรณีศึกษาจากโรงเรียนเขากะลาวิทยาคม สพม.42 ปัญหาที่พบจากครู 3 วัย 3 ประสบการณ์ จาก 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ของโรงเรียนแห่งนี้ ที่นำโครงการพัฒนาครูด้วยบัดดี้ มาใช้ช่วยแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น สำหรับครูที่ต้องสอนหลายกลุ่มสาระฯ จนไม่มีเวลาในการเตรียมแผนการสอนที่ดีพอ ครูใหม่ที่ขาดความมั่นใจ เพราะประสบการณ์การเรียนการสอนที่ยังน้อยอยู่ และครูที่ไม่อยากล้าสมัย และต้องการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียน ผลจากโครงการพัฒนาครูนี้ ที่จับคู่ครูเป็นเพื่อนบัดดี้กัน ทำให้ครูได้เปิดใจรับฟัง ช่วยชี้แนะ เพื่อให้ครูได้พัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ #Professional Learning Community #Plc #บัดดี้ #ครูสอนหลายกลุ่มสาระ #Teachersaslearners