Knowledge

ลาว ตอนที่ 3 (I am in ASEAN)

 4 years ago 1383

ภารกิจครั้งใหม่ของ I Am In ASEAN ที่ประเทศ สปป.ลาว คือพานักแสดงและพิธีกรอย่างน้องรถเมล์ คนึงนิจ และคุณครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ ครูภาษาไทยจากสุพรรณบุรี ไปเรียนรู้ภาษาลาวให้เข้าใจ เริ่มตั้งแต่เมืองหลวงพระบาง มาจนถึงเวียงจันทน์ กิจกรรมสุดท้ายจึงพาทั้งสองมาที่ห้องเรียนภาษาลาวที่โรงเรียนปาดถะหนา ที่นี่คุณครูศรีอัมพรและรถเมล์ต้องเขียนคำภาษาลาวเป็นประโยคแทนความรู้สึกที่มีต่อประเทศลาวให้ถูกต้อง เพื่อเป็นการจบภารกิจที่ประเทศ สปป.ลาวอย่างสวยงาม


TAG: #Iaminasean #ลาว #รถเมล์คนึงนิจ #ภาษาไทย