Sponsors Information

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.หรือ NSM) เป็นรัฐวิสาหกิจสังกัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นที่มีภารกิจหลักในการสร้างความรู้ความเข้าใจและความตระหนักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้เกิดขึ้นในสังคมด้วยการกระตุ้นและการสร้างแรงบันดาลใจให้เห็นถึงคุณค่าของวิทยาศาสตร์ผ่านกิจกรรมและสื่อที่หลากหลาย ได้แก่ การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ค่ายวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ การแสดงทางวิทยาศาสตร์ รวมทั้งกิจกรรมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ รายการวิทยุ โทรทัศน์ และสื่อสังคมทุกช่องทาง ทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนเยาวชนทุกช่วงวัยและทุกระดับการศึกษา ได้รับประสบการณ์และเข้าถึงองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ทุกที่ทุกเวลา

ในงาน EDUCA 2019 พบกับกิจกรรมส่งเสริมทั้งความรู้และความเข้าใจด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้วยการเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับการประดิษฐ์ ทดลอง สร้างสรรค์ สื่อหรือชิ้นงานอย่างง่ายด้วยตนเอง

คลิกดูเว็บไซต์ของอพวช. ได้ที่นี่