Video

EDUCA Cafe Podcast: สร้างครูใหม่ให้กล้าสอน ด้วย PLC

 3 years ago 2184

หลายปีที่ผ่านมา PLC เป็นสิ่งที่คุณครูให้ความสนใจ และหลายๆ ท่านได้ลงมือทำมาตลอด ในตอนนี้เราจะมาศึกษาผ่านตัวอย่างการนำไปใช้โดยคุณครูอาชีพในการพัฒนาครูใหม่ในโรงเรียน ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ผศ.ดร.เรวณี ชัยเชาวรัตน์ และคณะ ได้จัดกิจกรรม PLC ที่คำนึงถึงตัวตนของครูหรือ Teacher Identity มุ่งพัฒนาความรู้สำหรับการปฏิบัติ เป็นส่วนที่นักศึกษาครูได้จากการเรียนรู้ทฤษฎี และแนวคิดในชั้นเรียน ตลอดจนการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง ความรู้จากการปฏิบัติจะเกิดขึ้นเมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสมาชิก ผ่านการสะท้อนคิดที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ และการปฏิบัติในวง PLC


TAG: #EDUCAPodcast #PLC #ชุมชนแห่งการเรียนรู้