Video

EDUCA Cafe Podcast: MC-LS-PLC นิเทศเชิงรุกสู่การเรียนรู้ยั่งยืน

 3 years ago 2066

EDUCA CAFÉ PODCAST พาไปเรียนรู้แนวปฏิบัติของศึกษานิเทศก์ในการร่วมพัฒนาครูผู้สอน ของทีมศึกษานิเทศก์พัทยา ศน.รังสิมา จันทะโชติ และ ศน.วิราวรรณ สมเขื่อน จากสำนักการศึกษา เมืองพัทยา ได้ใช้แนวการปฏิบัติที่ผสมผสานทั้ง MC (ระบบพี่เลี้ยง-โค้ช) PLC และ LS (การศึกษาบทเรียน) โดยในการพัฒนาระบบพี่เลี้ยงและโค้ช จะสร้างแผนการจัดการเรียนรู้ร่วมกันอย่างเป็นกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนปรึกษาหารือกันได้ โดยตัวแผนนั้นจะพัฒนาบนแนวคิดของการศึกษาบทเรียนของแผนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการปฏิบัติ และสร้างนวัตกรรมร่วมกันอย่าง Co-5Step นอกจากการสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ยั่งยืนแล้ว ผลการปฏิบัติเหล่านี้สามารถนำไปนับชั่วโมง PLC ได้โดยมีร่องรอยหลักฐาน ซึ่งนำไปใช้ได้ในการประเมินวิทยฐานะด้วย Logbook ที่มีคุณภาพและสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาเชิงวิชาชีพอย่างต่อเนื่องต่อไป


TAG: #EDUCAPodcast #PLC #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ #ระบบพี่เลี้ยง #การศึกษาบทเรียน #Co-5Steps #การนิเทศเชิงรุก