Video

EDUCA Cafe Podcast: พัฒนาครู ด้วย CAR วิจัยในชั้นเรียน

 3 years ago 1775

ในช่วงวิกฤติแบบนี้ ครูหลาย ๆ คนอาจมองว่าการวิจัยในชั้นเรียนเป็นประเด็นรอง ๆ ที่พักไว้ก่อนได้ แต่ความเป็นจริงวิกฤตินี้สร้างโอกาสให้เกิดการร่วมมือรวมพลังกันสร้างสรรค์การปฏิบัติงานให้เชื่อมต่อ เกื้อกูลการเรียนรู้ของลูกศิษย์ เป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่าพัฒนาเป็นองค์ความรู้ รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา ได้เสนอแนวทางในการเริ่มต้นไว้ 5 แนวทาง
- เลือก 1 ห้องเรียนที่ครูห่วงใยเป็นกลุ่มเป้าหมาย
- วิเคราะห์ศักยภาพและต้นทุนของนักเรียนห้องนี้มีอะไรบ้าง
- กำหนดเป้าหมายคุณภาพที่ต้องการยกระดับคืออะไร
- ปฏิบัติการสำคัญที่ครูต้องทำ มีอะไรบ้าง
- การเปลี่ยนแปลงของนักเรียนที่ต้องปรากฏมีอะไรบ้าง


TAG: #EDUCAPodcast #PLC #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ #CAR #การวิจัย