Video

8 ทักษะจำเป็น เติม 4 พลังชีวิต สร้างผู้เรียนให้เป็นผู้นำ

 4 months ago 173

เด็กและเยาวชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของประเทศ ที่จะเติบโต และเป็นกำลังสำคัญ ในการพัฒนาประเทศในโลกยุคศตวรรษที่ 21  การสร้างให้คนให้มีภาวะความเป็นผู้นำ (Leadership) เป็นเรื่องสำคัญ 8 ทักษะจำเป็นดังนี้

ทักษะการบริหารเวลา 
ทักษะการวางแผน 
ทักษะการตั้งเป้าหมาย 
ทักษะพื้นฐานเรื่องการจัดการให้เป็นระบบระเบียบ 
ทักษะการแก้ปัญหาความขัดแย้ง 
ทักษะในการฟัง 
ทักษะเกี่ยวกับความคิดสร้างสรรค์
ทักษะการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม

 

เติมพลังชีวิต ทั้ง 4 มิติ คือ ด้านกายภาพ สติปัญญา สังคมและอารมณ์  และจิตวิญญาณ

- กินอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และพักผ่อนให้เพียงพอ 
- เรียนรู้วิธีการใหม่ ๆ จากที่อื่น ไม่ใช่จากที่โรงเรียนเท่านั้น
- ใช้เวลาทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวและเพื่อนฝูง
- แบ่งเวลาให้กับการช่วยเหลือผู้อื่น

 

ที่มาจาก 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน เสริมสร้างผลลัพธ์ที่พึงประสงค์ตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2561  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: ภาวะผู้นำในตัวฉัน โดย ดร.นาฎฤดี จิตรรังสรรค์ http://www.educathai.com/knowledge/documents/493

จันทร์ปลุกโปรย ตอนที่ 5 : คุณค่า...ในช่วงปิดเทอม https://youtu.be/sxuDcQaH3Hw


TAG: #กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #ภาวะผู้นำ #ทักษะศตวรรษที่21