Video

EDUCA พา LEaRN EP17.: เมื่อครูลิบบี้ จับปูใส่กระด้ง ในวันเปิดเทอม Libby's Little Tigers

 3 years ago 2343

          พาไปดูชั้นเรียนของเด็กอนุบาล ในวันเปิดเทอมวันแรก โดยการสร้างพฤติกรรมที่ดีให้ผู้เรียน ต้องเริ่มตั้งแต่วันแรกที่ผู้เรียนได้มาโรงเรียน กิจกรรมที่คุณครูได้ออกแบบจัดการเรียนการสอน ละลายพฤติกรรม สร้างคามคุ้นเคย เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ทั้งการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในชั้นเรียนด้วย การสร้างโจทย์เพื่อให้ผู้เรียนได้แก้ปัญหา การใช้บทบาทสมมติ รวมทั้งการร่วมกันออกแบบกฎกติกา ข้อตกลงร่วมกันที่ทุกคนในชั้นเรียนต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยของทุกคน เหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นในวันเดียว แต่ทำเป็นประจำเพื่อเกิดพฤติกรรมที่เหมาะสม
          เด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาลเป็นวัยของการเริ่มต้นการศึกษาในโรงเรียน ดังนั้นการฝึกให้เด็กเล็กให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์จึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ครูผู้สอนและผู้ปกครองของเด็ก ๆ ในวัยนี้จึงควรที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อสอนและฝึกฝนให้เด็ก ๆ มีพื้นฐานที่ดีในการเรียนหนังสือในห้องเรียนและดำเนินชีวิตร่วมกับบุคคลอื่นในสังคม
ในวิดีโอนี้จะพาไปชมห้องเรียนของคุณครู Libby Pryce ครูผู้สอนชั้นอนุบาลจากประเทศอังกฤษ ผู้ที่มีความเชื่อมั่นว่า การปลูกฝังพฤติกรรมที่ดีของผู้เรียนควรเริ่มตั้งแต่วันแรกที่นักเรียนได้มาโรงเรียน เนื่องจากว่าเด็กเล็ก ๆ ยังไม่ได้รู้เรื่องอะไรมากนัก ดังนั้นจึงสามารถที่จะซึมซับสิ่งที่ครูต้องการจะสอนและฝึกได้อย่างเต็มที่ โดยมีเทคนิคหลากหลายรูปแบบที่น่าสนใจ และเป็นประโยชน์ต่อการจัดการห้องเรียนในการมาโรงเรียนวันแรกของเด็ก ๆ ซึ่งจะสามารถทำได้อย่างไรบ้าง
          รับชมวิดีโอฉบับเต็มได้ที่ https://proteachervideo.com/programme/1887/libby-little-tigers ขอบคุณวิดีโอจาก Pro Teacher Video


TAG: #EDUCAพาLEaRN #การจัดการชั้นเรียน #ระเบียบวินัย #การอยู่ร่วมกันในสังคม #ทักษะจำเป็นสำหรับเด็กเล็ก