Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.32: SEL ภาคปฏิบัติ..เรื่องจริงจากคุณครู (ตอน 2)

 2 years ago 1164

มาเข้าใจบริบทของการเรียนรู้เรื่องอารมณ์และสังคม จากการจัดการห้องเรียนจริง ของระดับชั้นประถมศึกษา และมัธยมศึกษา จากโรงเรียนบ้านโคกสูง ที่มาเล่าประสบการณ์การทำงานของครูในโรงเรียนขยายโอกาสกันในรายการ จันทร์ปลุกโปรย ร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ก่อนเข้าเรียน กับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA และแขกรับเชิญคนพิเศษ ครูปอนด์ ทวีศักดิ์ หงษ์เจริญ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนบ้านโคกสูง
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #Social Emotional Learning #SEL #การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม #การจัดการชั้นเรียน