Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.57: ต้นทุน…ความต้องการ..และโอกาสของ Growing Gain

 1 year ago 818

เดือนกว่าๆที่ผ่านมา ครูเรียนรู้ว่าเด็กของเรา มีต้นทุนอะไรบ้าง เด็กของเรามีความต้องการอะไรบ้าง มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน ต้นทุน…ความต้องการ..และโอกาสของ Growing Gain
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #วิจัยตนเอง #การวิจัย #การจัดการตนเอง #กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน #ทักษะศตวรรษที่21 #ทักษะชีวิต