EDUCA 2017 ภายใต้แนวคิด EDUCATION 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 : FROM POLICY TO CLASSROOM “จากนโยบายสู่ห้องเรียน” ทำความเข้าใจว่าการศึกษาไทย ทำไมต้อง 4.0 สำรวจมุมมองที่แตกต่างจากการศึกษาในอดีตจนถึงปัจจุบัน แต่ละกระบวนการออกแบบ และการเชื่อมโยงนโยบายสู่ห้องเรียน นโยบายการศึกษาแบบใดที่จะสามารถตอบสนองต่อความท้าทายในยุคสมัยที่เทคโนโลยีขับเคลื่อนทุกมิติของชีวิต หัวใจสำคัญของการใช้นวัตกรรม เพื่อการเรียนรู้ของโลกศตวรรษที่ 21

ภายในงานประกอบด้วย 
          • การประชุมนานาชาติ International Conference 
                    o มิตินโยบาย: นโยบายการศึกษาสิงคโปร์ : ความเป็นมาการวางแผน การสื่อสาร และนโยบายตัวอย่าง  โดย ดร. ลิม ไล เฉิน กรรมการบริหารสถาบันให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแห่งมหาวิทยาลัยการจัดการแห่งสิงคโปร์ 
                    o มิติสถาบันผลิตครู: บทบาทของครุศึกษาในการพัฒนาการศึกษาสิงคโปร์  โดย ศาสตราจารย์ ดร. โล อี ลิง ประธานเจ้าหน้าที่กำหนดและวางแผน และหัวหน้าสำนักวางแผนกลยุทธ์และคุณภาพวิชาการสถาบันครุศึกษาแห่งชาติสิงคโปร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 
                    o มิติโรงเรียน: การบริหารจัดการโรงเรียนด้วยมุมมองกล้าคิดกล้าทำ โดย ลี ไล หยง อดีตครูใหญ่โรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาประเทศสิงคโปร์ 
                    o การปฏิรูปและพัฒนาหลักสูตรใหม่ของฟินแลนด์ (ปี พ.ศ. 2555-2560) โดย อันเนลี เราติอะอิเนน หัวหน้าศูนย์นวัตกรรม สำนักการศึกษาแห่งชาติฟินแลนด์ คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติฟินแลนด์ 
                    o ปฏิรูปการศึกษา: ทำไมและอย่างไร การปฏิรูปและพัฒนาหลักสูตรในออสเตรเลีย โดย ดร. เดวิด ซินเจียร์ อาจารย์อาวุโสด้านหลักสูตรและศาสตร์การสอน คณะครุศาสตร์ วิทยาเขตเพนนินซูล่า มหาวิทยาลัยโมนาช ออสเตรเลีย 
                    o นวัตกรรมสำหรับโรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ โดย ศาสตราจารย์ ดร. คิโยมิ อะกิตะ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยทางการศึกษา มหาวิทยาลัยโตเกียว ประธานแห่งสมาคมวิจัยการดูแลเด็กปฐมวัยและการศึกษาญี่ปุ่น 
                    o การปฏิบัติจริงในห้องเรียนด้วยแนวทาง โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ โตโมยุกิ โมริตะ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยยามากาตะ ประเทศญี่ปุ่น 
          • การเสวนานานาชาติและการประชุมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ (International Panel Session And International Workshop) ร่วมถอดบทเรียนจากประสบการณ์การพัฒนา การศึกษาของประเทศชั้นนำระดับโลกผ่านหลากหลายเวทีเรียนรู้ 
                    o การเสวนาพิเศษ ทิศบ้านทางเมืองครุศึกษา Teacher Education Symposium เสวนานานาชาติจาก 4 ประเทศ ฟินแลนด์ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ ออสเตรเลีย ภายใต้แนวคิด “Teacher Education as the Future Molding Factor” 
                    o การเสวนาพิเศษในโครงการ “EDU - Port JAPAN” โดยกระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีญี่ปุ่น (MEXT) สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย 
                    o การเสวนาพิเศษ “การสร้างห้องเรียนแห่งนวัตกรรมสู่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4” โดย ศูนย์การศึกษาเกาหลี (KEC) สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย 
          • ฟอรั่มครูใหญ่ Principal Forum ผู้บริหารสถานศึกษาระดับปฐมวัย ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา นำเสนอ ภายใต้แนวคิด หัวข้อ “ครูใหญ่ ผู้นำการปฏิรูปการศึกษาด้วย PLC” 
          • การประชุมเชิงปฏิบัติการและสัมมนากลุ่มย่อย Workshop กว่า 200 หัวข้อย่อยที่กลุ่มครู และผู้บริหารสถานศึกษา รวมทั้งนิสิต นักศึกษาครูที่ได้เข้าร่วมงาน จะมีโอกาสได้พบปะ พูดคุย และเรียนรู้จากทั้งผู้เชี่ยวชาญ และเพื่อนครูด้วยกัน ผ่านเครือข่ายการเรียนรู้นี้ เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพ และคูณภาพการจัดการเรียนรู้ เน้นปฏิบัติจริง และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ 
          • นิทรรศการการจัดแสดงสินค้า เทคโนโลยี และนวัตกรรมทางการศึกษา

E-Brochure
Certificate

Diamond Sponsors

Platinum Sponsors

Gold Sponsors

Organized By

Equipment Supporter