Video

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน โครงการวิทย์เรื่องเฮอร์ริเคน - Inspirations : Hurricane House

 3 years ago 1316

หลังจากชมรายการนี้แล้ว น.ส.กชณิชา สุจริต นิสิตชั้นปีที่ 5 เอกประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีความคิดที่จะนำเทคนิคการสอนเหล่านี้มาประยุกต์ใช้กับชั้นเรียนของเธอ โดยปรับแนวคิดจากการสร้างบ้าน เพื่อรับมือกับเฮอร์ริเคนมาเป็นการสร้างบ้าน เพื่อรับมือกับน้ำท่วม ! (เข้ากับบริบทของประเทศไทยจริง ๆ) มาชมกันว่า แนวคิดดีๆ เหล่านี้ เมื่อนำมาประยุกต์กับการสอนแบบบูรณาการ เราจะสามารถทำได้อย่างไร โดยวันนี้ รศ.ลัดดา ภู่เกียรติ และ อ.รัตนาภรณ์ วามะสุรีย์ จะมาเป็นที่ปรึกษา และร่วมให้คำแนะนำแก่ น.ส.กชณิชา สุจริต ในการนำแนวคิดนี้ไปประยุกต์ใช้จริง

ชมรายการตอน โครงการวิทย์เรื่องเฮอร์ริเคน - Inspirations : Hurricane House

กลุ่มสาระฯ: บูรณาการ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #บูรณาการ #วิทยาศาสตร์ #โครงงานแบบบูรณาการ #เทคนิคการสอน