Video

ครูสร้างคน คนสร้างชาติ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในพลังของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ในงาน EDUCA

 4 years ago 2403

ประสบการณ์การสอนของ ครูศศิธร ไวทยสุวรรณ โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ เป็นความประทับใจง่ายๆ ที่เชื่อว่าคุณครูเกือบทุกคนมี คือเมื่อครูสอน แล้วเด็กทำได้ เขาเอามาใช้ในชีวิตประจำวัน ต่อไปภายหน้าแค่เขาไปเรียนมหาวิทยาลัยแล้วกลับมาบอกว่า สิ่งที่เราสอนเป็นประโยชน์กับเขา ก็มีความภูมิใจแล้ว ถึงโรงเรียนอาจไม่เด่นในด้านวิชาการ เด็กก็มาจากหลากหลายชุมชนแถวๆ นั้น แต่เขาสามารถประคับประคองตัวเอง เรียนจบปริญญาตรี โท ได้ดิบได้ดี 


TAG: #Educa #การประชุมเชิงปฏิบัติการ #พัฒนาครู #การประชุมนานาชาติ