Video

สร้างคน สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรม เตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21

 4 years ago 2052

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศุึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้แสดงทัศนะ ในหัวข้อ "สร้างคน สร้างความรู้ สร้างนวัตกรรม เตรียมพร้อมสู่ศตวรรษที่ 21" ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฟอรั่มครูใหญ่ : การประกันคุณภาพระดับห้องเรียนด้วยพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ จัดขึ้นในงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 12 EDUCA 2019 ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 โดยมุ่งไปที่การเตรียมพร้อมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 ซึ่งเป็นศตวรรษของKnowledge Based Economy (เศรษฐกิจฐานความรู้) ใช้ความรู้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ในการทำประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งภารกิจสำคัญและท้าทายมี 3 อย่างคือ
1. สร้างคน
2. สร้างองค์ความรู้
3. สร้างนวัตกรรม

เราเตรียมพร้อมคนไทยเป็น Smart Citizen ได้อย่างไร ส่วนหนึ่งของพวกเขาจะสร้าง “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” สู่ประเทศที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม หรือ “Innovation Nation”  ซึ่งเป็นโมเดล “ประเทศไทย 4.0” ได้อย่างไร โลกอนาคตจะเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีเรื่องท้าทายมากมาย ที่ทุนมนุษย์ในศตวรรษที่ 21 ต้องมีความท้าทายที่ครูควรต้องเตรียมพร้อมมีทั้งหมด 7 ประการ หรือ “7 Grand Challenges”

และ 7 เรื่องสำคัญที่ทำให้เด็กมีความสุขและใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 สร้างทัศนคติที่เด็กควรมีติดตัว

งานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครูครั้งที่ 12 งาน EDUCA 2019 ในหัวข้อ ฟอรั่มครูใหญ่ : การประกันคุณภาพระดับห้องเรียนด้วยพลังชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ ในวันที่ 18 ตุลาคม 2562 


TAG: #Educa #ผู้สร้างชาติ #ศตวรรษที่ 21 #Educa2019