Video

EDUCA Podcast: คุยรอบโลก กับครูของเรา ตอนที่ 3: การเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning และ ภาวะความเป็นผู้นำ

 3 years ago 3290

EDUCA พาคุยกับ อ.แหวว รศ.ดร. สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา เกี่ยวกับประเด็นทางการศึกษาจากรายการ Global Ed Talks กับ Anthony Mackay ที่มีโอกาสได้คุยกับนักการศึกษาระดับโลก Michael Fullan จากแคนาดา ผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ และสนใจในระดับแนวหน้าของโลก ในเรื่องการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning การปฎิรูปการศึกษา และ ระบบของภาวะความเป็นผู้นำ  Leadership จากบทสนทนาทำให้เราเข้าใจเรื่องการเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning มากขึ้น และเป็นประเด็นที่ครูในศตวรรษนี้ต้องสนใจ
ความชัดเจน ระบบการศึกษาที่รอรับอย่างเดียวไม่ได้แล้ว ต้องเปลี่ยนบทบาท การศึกษาเปลี่ยนสังคมเข้าสู่ยุคใหม่ สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการสร้างความแตกต่าง การศึกษาต้องทำให้มีสุขภาวะที่ดี วิธีการเรียนรู้ที่เหมาะกับยุคนี้คือ การเรียนรู้เชิงลึก Deep Learning คุณภาพของการเรียนรู้ที่จะอยู่ติดตัวเราไปตลอดชีวิต การศึกษาต้องช่วยพัฒนาระบบการเรียนรู้ รู้ให้รอบ ให้ครบ รู้วิธีแก้ เห็นคุณค่า รัก ศรัทธา และสามัคคี โดยให้ความสนใจกับ 6C ของทักษะศตวรรษที่ 21 สนับสนุนให้นักเรียนรู้ และเข้าใจบทบาทของการเป็นผู้เปลี่ยนแปลง (Change Maker) เกิดการเรียนรู้ที่เด็กสามารถวิเคราะห์ เรียนรู้ สร้างสรรค์ สร้างการเปลี่ยนแปลง เราจะเปลี่ยนผ่านยังไง จากการศึกษาที่อยู่รอดปลอดภัยมีสุขภาวะที่ดี วิธีการเรียนรู้ที่ดี ความท้าทายต่อภาวะผู้นำการศึกษา ผู้บริหารต้องร่วมวิเคราะห์ ร่วมสร้างทางออก กับคนที่ปฏิบัติงาน เป็นเพื่อนร่วมทุกข์


TAG: #EDUCAPodcast #พัฒนาครู #Deep Learning #การเรียนรู้เชิงลึก #ความเป็นผู้นำ #Leadership #การบริหารจัดการโรงเรียน #การจัดการเรียนการสอนต่างประเทศ #DeepLearning