Video

EDUCA พา LEaRN: เปิดโลกอาชีวศึกษาฉบับเยอรมัน ตอนที่ 2 Vocational Education

 3 years ago 2153

เมื่อประเทศเยอรมัน เป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงในด้านการจัดการเรียนการสอนในระบบวิชาชีพหรืออาชีวศึกษา ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ฝึกการทำงานจริง ที่คัดเลือกตามความสนใจของตนเอง ในวิดีโอนี้จึงจะเป็นการพาทุกท่านไปรับชมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในระบบนี้ที่ประเทศเยอรมัน ว่าจะมีความเหมือนหรือแตกต่างกับการจัดการเรียนการสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาในประเทศไทยอย่างไร โดยผ่านผู้เรียน 3 คนที่แตกต่างกันในเรื่องของระดับชั้น อายุ และความสนใจ


TAG: #EDUCAพาLEaRN #อาชีวศึกษา #สายอาชีพ #การจัดการเรียนการสอน