Video

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ

 4 years ago 2243

บูรณาการ หมายถึง การทำให้สมบูรณ์ ทำให้กลมกลืน ทำให้สมดุล นั่นคือการจัดการหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้สมดุลกัน พัฒนาให้เด็กได้ทั้งความรู้ และพหุปัญญา ซึ่งการจัดการหลักสูตรแบบบูรณาการ แบ่งเป็น บูรณาการในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกัน และบูรณาการข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ หลังจากนั้นจึงเอาเนื้อหาในหลักสูตรไปจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมให้เด็กได้เชื่อมโยงความรู้และทักษะที่เคยเรียนในวิชาอื่นเข้ามาใช้ สิ่งสำคัญที่ต้องใช้การบูรณาการ คือ บูรณาการนั้นคือชีวิต ทำอย่างไรที่จะสอนเด็กให้กลมกลืนเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อลดความซับซ้อนในเนื้อหาวิชาที่ใกล้เคียงหรือเกี่ยวข้องกันด้วย

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #ห้องพักครู #บูรณาการ #การจัดการเรียนการสอน