Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.34: กิฟต์ ของขวัญปลุกโปรยใจปีใหม่นี้...

 2 years ago 993

จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครู ก่อนเข้าเรียน จันทร์นี้มาร่วมปลุกโปรยใจก่อนเข้าปีใหม่ 2022 กับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน กิฟต์ ของขวัญปลุกโปรยใจปีใหม่นี้...
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #Social Emotional Learning #SEL #การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม