Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.38: ขอบพระคุณ…ครูผู้ปลุกสติ

 2 years ago 881

ขอบพระคุณ…ครูผู้ปลุกสติ ระลึกถึงผู้ปฏิบัติดี ติช นัท ฮันห์ พระภิกษุนิกายมหายานชาวเวียดนาม บิดาแห่งการตื่นรู้ ปลุกสติ อยู่กับปัจจุบัน การหายใจ ทำสมาธิ จันทร์ปลุกโปรย มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน ขอบพระคุณ…ครูผู้ปลุกสติ
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #Social Emotional Learning #SEL #การเรียนรู้ทางอารมณ์และสังคม #การตื่นรู้ #การทำสมาธิ #กำหนดลมหายใจ