Video

สะท้อนความคิด : ไทย

 4 years ago 2923

ตอนส่งท้าย หลังจากที่อาจารย์ทั้ง 4 ท่านได้เรียนรู้กระบวนการศึกษาชั้นเรียนแบบ Lesson Study รวมทั้งแนวทางในการวางแผนต่างๆ จนถึงขั้นได้มีการทดลองปฏิบัติจริง ที่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษ ถึงตอนนี้เรามาฟังการพูดคุยเพื่อสะท้อนแนวคิดที่ได้รับ ของ ผศ.ดร.สุมาลี กาญจนชาตรี ประธานงานวิชาการและวิจัย รร.สาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา รศ. ลัดดา ภู่เกียรติ ผู้อำนวยการ รร.สาธิตพัฒนา รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้เชี่ยวชาญด้านหลักสูตรและการสอน และการศึกษาวิทยาศาสตร์ และ รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา ภาควิชาและจิตวิทยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Lesson Study #Ls #Teachersaslearners