Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.62: Meta Reading …Adventure

 1 year ago 821

แนวทาง วีธีการ เทคนิค สื่อ ที่ใช้ในการฝึก Meta Reading พร้อมตัวอย่างการอ่าน Meta-Reading มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน Meta Reading…Adventure


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #ทักษะการอ่าน #รูปแบบการอ่าน #โปรแกรมการอ่าน #โครงการการอ่าน #กิจกรรมการอ่าน #สื่อการอ่าน #เทคโนโลยีการอ่าน #กลยุทธการอ่าน #Meta Reading Skills #Meta Skills