Video

จันทร์ปลุกโปรย EP.63: นวัตกรรม นำพาอ่านแบบเมตา

 1 year ago 4348

การอ่านแบบเมตา การฝึกทักษะอ่านขั้นสูง สัปดาห์นี้เรียนรู้เรื่อง นวัตกรรมให้รักการอ่าน นวัตกรรมให้รู้วิธีอ่าน นวัตกรรมให้ใช้ประโยชน์จากการอ่าน มาร่วมปลุกโปรยความดีงามในตัวครูก่อนเข้าเรียนกับ ป้าแหวว รศ.ดร.สิริพันธุ์ สุวรรณมรรคา อาจารย์เกษียณอายุราชการ คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ครูนิ ดร. นิภาพร กุลสมบูรณ์ EDUCA ในตอน นวัตกรรม นำพาอ่านแบบเมตา

แนวการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อแก้ปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียนรู้ และส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอน ได้ที่นี่ >> https://bit.ly/3PvPON7
คู่มือกิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่านและพัฒนาห้องสมุด ได้ที่นี่ >> https://bit.ly/3PtuzM2
จันทร์ปลุกโปรยออกอากาศทุกวันจันทร์ เวลา 06.30 น. ทาง Facebook และ Youtube: EDUCA


TAG: #จันทร์ปลุกโปรย #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาการเรียนรู้ #จิตวิทยาการปรึกษา #จิตวิทยาสังคม #ทักษะการอ่าน #รูปแบบการอ่าน #โปรแกรมการอ่าน #โครงการการอ่าน #กิจกรรมการอ่าน #สื่อการอ่าน #เทคโนโลยีการอ่าน #กลยุทธการอ่าน #Meta Reading Skills #Meta Skills #นวัตกรรม