Video

3 ประสาน กรณีศึกษาของศึกษานิเทศก์ สพม.1

 4 years ago 1993

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 1 เป็น 1 ใน 4 เขตพื้นที่การศึกษาที่ได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาครู โดยใช้กระบวนการสร้างระบบการชี้แนะ และการเป็นพี่เลี้ยง ซึ่งทำให้เกิดประโยชน์ต่อคุณภาพการศึกษา และถือเป็นบทบาทใหม่ที่ทรงคุณค่ากับวิชาชีพศึกษานิเทศก์ จากเดิมไปนิเทศอย่างเดียว ตอนนี้ได้เป็นพี่เลี้ยง และไปให้คำชี้แนะ ได้ทำงานใกล้ชิดกับผู้บริหาร และครู ซึ่งได้ลงไปถึงห้องเรียน ทำให้การจัดการเรียนการสอนของครู และนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น การทำงานนี้ไม่ได้เป็นภาระของศึกษานิเทศก์แต่ถือว่าเป็นหน้าที่ นอกจากจะเป็นการพัฒนาตัวครูเองแล้ว ก็ยังเป็นการพัฒนาตัวของศึกษานิเทศก์เองด้วย เพราะการเข้าไปในโรงเรียนในแต่ละครั้ง จะได้พบกับปัญหา และอุปสรรคต่างๆ ซึ่งมีเพื่อนศึกษานิเทศก์ด้วยกันที่เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ช่วยให้คำปรึกษาด้วย

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ #Professional Learning Community #Plc #พัฒนาครู #ศึกษานิเทศก์ #Teachersaslearners