Video

มาเลเซีย ตอนที่ 1: รู้เรื่องมะละกาเมืองเก่าแก่ (I am in ASEAN)

 5 years ago 2056

เป้ อารักษ์ อมรศุภศิริ และครูแอ๋ม เหมวรรณ ขันมณี รับภารกิจที่เมืองมะละกา ประเทศมาเลเซีย เพื่อศึกษาเรียนรู้วัฒนธรรมของเมืองมะละกา ซึ่งถือว่าเป็นเมืองเก่าแก่ และ มีความสำคัญของมาเลเซีย โดยทั้งคู่จะต้องเรียนรู้ถึงความหลากหลายของวัฒนธรรมของหลายเชื้อชาติ ทั้งอาหาร และอาชีพ ความเป็นอยู่


TAG: #Iaminasean #มาเลเซีย #เป้อารักษ์ #มะละกา