Video

ลาว ตอนที่ 1 (I am in ASEAN)

 5 years ago 2144

ภารกิจครั้งใหม่ของ I Am In ASEAN ที่ประเทศ สปป.ลาว คือพานักแสดง และพิธีกรอย่างน้องรถเมล์ คนึงนิจ และคุณครูศรีอัมพร ประทุมนันท์ ครูภาษาไทยจากสุพรรณบุรี ไปเรียนรู้ภาษาลาวให้เข้าใจ ด้วยการใช้ทักษะสื่อสารทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน โดยมีคุณครูชาวลาว ที่พาไปกิน พาไปเที่ยว และพาไปเรียนรู้อย่างสนุกสนาน มาเริ่มต้นเรียนรู้ภาษาลาวบทที่1 ตั้งแต่พยัญชนะตัวแรกพร้อมกัน ณ เมืองมรดกโลก..หลวงพระบาง


TAG: #Iaminasean #ลาว #หลวงพระบาง #รถเมล์คนึงนิจ #ภาษาไทย