Video

4 จุดเน้น : ความสามารถในการใช้เหตุผล (Reasoning Ability)

 4 years ago 2123

การสอนให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จในการเรียน และในการใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 นั้น ผู้สอนต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความสามารถที่จะให้ผู้เรียนเกิดการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวัน การคิดอย่างมีเหตุผล การแก้ปัญหา และการตัดสินใจ ความสามารถในการให้เหตุผล แบ่งเป็น 5 องค์ประกอบ

  1. แบบนิรนัย
  2. แบบอุปนัย
  3. เชิงอธิบาย
  4. เชิงอุปมา
  5. เชิงจริยธรรม

ซึ่งนอกจากจะเป็นพื้นฐานและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาสติปัญญาและทักษะการคิดขั้นสูงแล้ว ยังมีส่วนช่วยในการตัดสินในการประกอบอาชีพ และลดพฤติกรรมเสี่ยงในอนาคตอีกด้วย

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #พัฒนาผู้เรียน #4จุดเน้น #5 Steps #กระบวนการเรียนรู้ #การใช้เหตุผล #การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 #Teachersaslearners