Video

4 จุดเน้น : พัฒนาคุณภาพการเรียนภาษาต่างประเทศ โดยใช้ 4 จุดเน้น

 4 years ago 2559

เป็นเรียนรู้ภาษาอังกฤษที่มีชีวิตชีวา การนำกระบวนการ 5 ขั้นตอน มาใช้ของครู คนึงนิจ รุ่งโรจน์ ทำให้นักเรียนตื่นตัว ค้นหา เรียนรู้ สะสมคำศัพท์ และรูปประโยคต่างๆ อย่างมีเป้าหมาย และยังต้องคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงจากคำศัพท์ไปสู่ การคิดจัดการเรื่องรอบตัวให้เป็นประโยชน์ เช่น รณรงค์ด้วยภาษาเพื่อช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #พัฒนาผู้เรียน #4จุดเน้น #5 Steps #กระบวนการเรียนรู้ #ภาษาต่างประเทศ #การใช้ชีวิตในศตวรรษที่ 21 #ภาษาอังกฤษ