Video

สิ่งแวดล้อม พลเมืองโลก การพัฒนาที่ยั่งยืน การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ

 4 years ago 1789

EDUCA ร่วมกับ Covestro จัดกิจกรรมส่งเสริมความยั่งยืนด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม มาอย่างต่อเนื่อง โดยใน EDUCA 2019 ได้จัดอบรม 2 หัวข้อเพื่อเสริมศักยภาพครูและการเรียนการสอนด้านสิ่งแวดล้อมในเชิงบูรณาการ หัวข้อ การจัดกระบวนการเรียนรู้ สิ่งแวดล้อมศึกษาในบริบทพลเมืองโลก เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมในบริบทหน้าที่พลเมืองโลก ผ่าน บอร์ดเกมสร้างเมือง DIY และ หัวข้อ การจัดการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน แบบบูรณาการในรายวิชาสังคมศึกษา การรวมกลุ่มของครูด้วยกระบวนการ PLC เพื่อแลกเปลี่ยนการจัดการเรียนรู้ บูรณาการรายวิชาสังคมศึกษาเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน ผ่านกิจกรรม “อะไรอยู่ในกล่อง” ที่สร้างความเข้าใจ ต่อยอดแนวคิด แบบเป็นลำดับขั้น


TAG: #สิ่งแวดล้อม #พลเมืองโลก #การพัฒนาที่ยั่งยืน #บูรณาการ #การจัดกระบวนการเรียนรู้ #สังคมศึกษา #Educa2019