Video

การรู้หนังสือและการรู้เรื่องจำนวน

 4 years ago 1729

ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ถือว่าเป็นเครื่องมือสำคัญในการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกเพศทุกวัย การส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จนั้น จำเป็นจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการออกแบบหลักสูตรที่มีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ภาษาแบ่งเป็น 2 ช่วง

  1. ช่วงปฐมวัยถึงประถมศึกษาตอนต้น คือ Learning to Read การเรียนรู้ภาษาเพื่อให้ผู้เรียนอ่านออกเขียนได้
  2. ช่วงประถมศึกษาตอนปลายถึงมัธยมศึกษา คือ Reading to Learn การพัฒนาให้เด็กใช้ทักษะ ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ เป็นเครื่องมือสำคัญให้เกิดการเรียนรู้

ส่วนการรู้เรื่องจำนวน เป็นความรู้และทักษะทางคณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับมนุษย์ เพื่อช่วยให้สามารถดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย 6 องค์ประกอบ ซึ่งการรู้เรื่องจำนวนไม่ได้ใช้เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เท่านั้น กลุ่มสาระอื่นๆก็สามารถนำการรู้เรื่องจำนวนไปพัฒนาผู้เรียนได้เช่นเดียวกัน ซึ่งต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไป ต่อเนื่อง สม่ำเสมอ และควรนำไปใช้ในบริบทชีวิตจริงของผู้เรียนด้วย

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #ห้องพักครู #รู้เรื่องจำนวน #คณิตศาสตร์ #การรู้เรื่องจำนวน #อ่านออกเขียนได้ #Literacy #Numeracy