Video

ความเป็นพลเมือง

 4 years ago 3058

พลเมือง คือ สมาชิกของสังคม ที่ตระหนักในหน้าที่ที่สังคมคาดหวัง ซึ่งต้องพัฒนาตั้งแต่เด็กเล็กๆ เรียนรู้ทั้งการศึกษาในระบบโรงเรียนและวิถีชีวิต ส่วนหน้าที่พลเมือง คือ วิชาความรู้ที่มีการสอนอยู่ในโรงเรียนและทำให้คุณลักษณะความเป็นพลเมืองชัดเจนยิ่งขึ้น การเรียนการสอนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ถือว่าเป็นการเตรียมความพร้อมให้เด็กอยู่ในสังคมได้ และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักหน้าที่ของตัวเอง การจัดการเรียนรู้เรื่องหน้าที่พลเมือง สามารถทำในรูปแบบการบูรณาการกับทุกกลุ่มสาระ หรือแบบกิจกรรมเสริมก็ได้

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #ห้องพักครู #พลเมือง #หน้าที่พลเมือง #บูรณาการ #สังคมศึกษา