Video

ศิลปะกับการพัฒนาผู้เรียน

 3 years ago 1764

สมองของคนแบ่งเป็นซีกซ้ายและขวา คือด้านซ้ายเป็นด้านความคิดที่เป็นตรรกะ ส่วนด้านขวาเป็นด้านจินตนาการ อารมณ์ เด็กควรจะมีพัฒนาการสมองทั้ง 2 ด้านไปพร้อมๆ กัน ดังนั้น ศิลปะจึงมีความจำเป็นในการช่วยเรื่องพัฒนาการของเด็กเป็นอย่างมาก การจะส่งเสริมศิลปะให้กับเด็ก ผู้ใหญ่ต้องทำความเข้าใจใน 3 เรื่องก่อน คือ

 1. ต้องเห็นความสำคัญของความคิดสร้างสรรค์และอารมณ์
 2. ต้องเข้าใจธรรมชาติของเด็กในแต่ละวัย ว่าแต่ละวัยมีความแตกต่างกันทางด้านศิลปะ โดยเฉพาะเด็กเล็กจะมีความบริสุทธิ์ในด้านศิลปะสูง
 3. เข้าใจธรรมชาติของศิลปะว่ามีหลากหลายรูปแบบ แบ่งเป็นประเภทใหญ่ ๆ ได้ 4 แบบ ได้แก่
  1.ศิลปะแบบเหมือนจริง (Realism)
  2.ศิลปะเน้นรูปทรง (Formalism)
  3.ศิลปะแสดงอารมณ์ (Expressionism)
  4.ศิลปะแบบเป็นเครื่องมือสื่อความหมายเฉพาะ (Instrumentalism)

เมื่อเข้าใจทั้ง 3 เรื่องแล้วจึงส่งเสริมเด็กให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ เช่นนี้ก็จะสามารถให้เด็กพัฒนาทั้งศิลปะและนำศิลปะไปพัฒนาตนเองได้ด้วย

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #Teachersaslearners #ห้องพักครู #ศิลปะ #การพัฒนาผู้เรียน