Video

เข้าใจความต่าง สร้างพลเมืองดี

 4 years ago 2069

ตอนนี้จะพาทัวร์โรงเรียนแห่งหนึ่งในลอนดอนที่ยึดเรื่องหน้าที่พลเมืองเป็นปรัชญาสำคัญในการออกแบบวิถีชีวิตในโรงเรียน - การปลูกฝังให้เด็ก ๆ เป็นพลเมืองดี เข้าใจความต่าง และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างเป็นสุข สอนไม่ได้ในห้องเรียนอย่างเดียว แต่ต้องอาศัยการออกแบบวิถีชีวิตในโรงเรียน เราจะได้เห็นคุณครู โรงเรียนโซโห แพริช ในลอนดอน สอดแทรกเรื่องหน้าที่พลเมืองและความหลากหลาย ไว้ในทุกส่วนของชีวิตในโรงเรียน ทั้งในห้องเรียน กิจกรรมสภาห้องเรียนและสภาโรงเรียน อาหารกลางวันหลากหลายเชื้อชาติ ในสนามเด็กเล่น การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง รวมไปถึงชมรมต่าง ๆ หลังเลิกเรียน นักเรียนที่นี่จึงได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างเข้าใจและเป็นสุข

กลุ่มสาระ: สังคมศึกษาฯ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #สังคมศึกษา #หน้าที่พลเมือง #พลเมืองดี #การจัดการโรงเรียน #ปรัชญา