Video

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน ถอดรหัสกับการออกเสียง

 4 years ago 2355

วิธีการสอนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน จากประเทศอังกฤษ อย่างที่ได้เห็นไปในรายการตอน "ถอดรหัสกับการออกเสียง" ใช้ได้กับนักเรียนไทยจริงหรือไม่ วิธีการนี้มีข้อดี หรือความท้าทายเรื่องใดบ้าง จะนำมาปรับใช้ในบริบทไทยอย่างไร รายการตอนนี้จะชวนคุณครูมาร่วมเรียนรู้ไปพร้อมกับ ดร.ยศวีร์ สายฟ้า อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์เหมวรรณ ขันมณี คุณครูภาษาอังกฤษแห่งโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และน้องเจ วุฒิศักดิ์ ภูษิตพ้ฒน์ นิสิตชั้นปีที่ 5 ที่กำลังอยู่ระหว่างการฝึกสอน

ชมรายการตอน ถอดรหัสกับการออกเสียง

หรือรับชมบทวิเคราะห์วิพากษ์รายการฉบับเต็มได้ที่ คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน ถอดรหัสกับการออกเสียง (Uncut)

กลุ่มสาระ: ภาษาต่างประเทศ

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #ภาษาต่างประเทศ #สอนออกเสียง #สะกดคำ #ปฐมวัย #อ่านเสียงอักษร #สอนPhonics