Video

การประเมินเพื่อการเรียนรู้บนฐานการเรียนรู้แบบร่วมมือ - Collaborative Learning

 4 years ago 3837

รายการตอนนี้จะพาไปชมการประเมินเพื่อการเรียนรู้ (Assessment for Learning) ที่ทำควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือ 3 ลักษณะ คือ ครูร่วมมือกับเพื่อนครูในการวางแผน การสอน และการประเมิน ครูร่วมมือกับเด็กในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน และนักเรียนเรียนรู้ร่วมกันเอง
จากรายการจะเห็นได้ว่าการประเมินเพื่อการเรียนรู้ควบคู่กับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือนี้ เน้นการประเมินเพื่อพัฒนาเด็กอย่างตรงจุด เป็นการจัดการเรียนรู้แบบเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลางจริงๆ ครูเป็นผู้เตรียม และช่วยเหลือให้เด็กเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ส่วนเด็กได้รับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเองเต็มที่ และมีทักษะในประเมินตนเอง เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ ผลลัพท์คือ เด็กๆเข้าใจความสามารถและเป้าหมายของตนเองดี จนเลือกจุดประสงค์การเรียนรู้ของตนเองได้ เด็กๆ ได้ประเมินผลงานของกันและกัน ร่วมกันกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้ และเลือกวิธีเรียนรู้ตามความสามารถของตน แถมเทคนิคการสอนแบบจิ๊กซอว์ที่ครูเลือกใช้ยังช่วยให้นักเรียนได้ช่วยกันเรียนรู้และได้ถ่ายทอดผลการเรียนรู้ของตนเองให้เพื่อนฟัง ซึ่งนับเป็นการเรียนรู้ร่วมกันอย่างสนุกและได้ประโยชน์เต็มที่อีกด้วย

ชมรายการตอน คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน การประเมินเพื่อการเรียนรู้บนฐานการเรียนรู้แบบร่วมมือ

การประเมินผล

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #การประเมินผล #Assessment for Learning #การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้ #Collaborative Learning #การเรียนรู้แบบร่วมมือรวมพลัง #นักเรียนเป็นศูนย์กลาง