Video

คำแนะนำในการประยุกต์ ตอน การประเมินเพื่อพัฒนาการพูด

 4 years ago 2658

รายการตอนนี้ ไปฟังอ.ดร.กีรติ คุวสานนท์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาประถมศึกษา และ ผศ.ดร.ณัฏฐภรณ์ หลาวทอง อาจารย์ประจำสาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้งสองท่านจะมาวิเคราะห์การสอนทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดยใช้กรอบประเมินการพูด และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสร้างกรอบประเมินด้วยตนเองว่าควรมีขั้นตอน จุดเน้น และกระบวนการนำไปใช้วางแผนการสอน รวมถึงใช้ประเมินระหว่างคาบเรียนอย่างไร

ชมรายการตอน การประเมินเพื่อพัฒนาการพูด - Managing EAL : Primary Assessing Speaking

การประเมินผล

เนื้อหาจาก Teachers As Learners


TAG: #TEACHERSasLEARNERS #การประเมินผล #การประเมินการพูด #ภาษาต่างประเทศ #ภาษาอังกฤษ #การวัดและประเมินผล