Video

EDUCA พา LEaRN EP9.: ฝึกเด็กให้เป็น Mentor! เทคนิค Peer Mentoring

 3 years ago 2576

Peer Mentoring หรือกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน ที่ถูกนำมาใช้จัดกิจกรรมภายในสถานศึกษาอย่างแพร่หลาย จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมในโรงเรียนไปแล้ว ซึ่งกิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในโรงเรียน มีที่พึ่งพิงในวันที่ต้องการกำลังใจ และคำปรึกษา เนื่องจากในโรงเรียนเป็นศูนย์รวมของความหลากหลายต่าง ๆ จึงก่อให้เกิดปัญหาอีกหลาย ๆ อย่างตามมาได้ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นกับเด็ก ๆ ไม่ว่าจะเป็นการโดน Bully ล้อแกล้งของนักเรียน ปัญหาการเรียนในห้องเรียน หรือแม้แต่ปัญหาส่วนตัว พวกเขาก็ไม่ได้ต้องการที่นำปัญหาที่พบ ไปพูดคุยเพื่อรับคำปรึกษากับผู้ใหญ่ เช่นผู้ปกครองหรือคุณครู แต่พวกเขามีแนวโน้มที่จะเลือกปรึกษาปัญหาต่าง ๆ กับเพื่อนหรือผู้ที่มีวัยใกล้เคียงกันมากกว่า
ในวิดีโอนี้จะกล่าวถึงกิจกรรม Peer Mentoring ว่าจะสามารถนำไปใช้ในโรงเรียนได้ในทิศทางใด ครูจะมีส่วนช่วยนำการจัดกิจกรรมได้ในลักษณะใดบ้าง ภาระงานและหน้าที่ของผู้ให้คำปรึกษาจะมีอะไรบ้าง ความท้าทาย และการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นทั้งกับ Mentor เอง นักเรียนคนอื่น ๆ และทั้งโรงเรียนจะเป็นอย่างไร หาคำตอบได้ในวิดีโอนี้

ขอบคุณวิดีโอจาก Pro Teachers Video Peer Mentoring - Challenge and Change รับชมฉบับเต็มได้ที่ https://www.proteachervideo.com/programme/187/challenge-and-change


TAG: #EDUCAพาLEaRN #กิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน #PeertoPeer #PeerMentoring #การจัดการโรงเรียน #จิตวิทยาแนะแนว #จิตวิทยาที่ปรึกษา #Bullyลดการกลั่นแกล้งในโรงเรียน #Cyberbully