Video

EDUCA Podcast: ครูภาษาไทย ฟังทางนี้ สมรรถนะภาษา สร้างได้

 2 years ago 2764

แนวการพัฒนาการสอนแบบสมรรถนะวิชาภาษาไทย สมรรถนะภาษาไทย 3 ประการที่คุณครูควรให้ความสนใจ ประกอบไปด้วย สมรรถนะการสื่อสาร สมรรถนะการฟัง และสมรรถนะการนำเสนอ ถ้าคุณครูจะต้องออกแบบการจัดการเรียนรู้ EDUCA Cafe Podcast มีเทคนิคจาก อ. เฉลิมลาภ ทองอาจ จากโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาฝาก เริ่มจากกำหนดเป้าหมาย ว่าต้องการให้นักเรียนรู้เรื่องอะไร จากนั้นเราต้องตอบตัวเอง และนักเรียนให้ได้ว่า รู้ไปทำไม สิ่งที่รู้ รู้แล้วเกิดประโยชน์อย่างไร และสุดท้ายคือการกำหนดว่านักเรียนควรทำสิ่งใดได้ โดยกำหนดเป็นลักษณะของทักษะที่ชัดเจนได้เลย

ฝากติดตามทาง Podbean: https://educathai.podbean.com/


TAG: #EDUCAPodcast #EDUCACafePodcast #สมรรถนะภาษา #ภาษาไทย